fbpx

Learn Thai adjectives from “poop” ขี้ – BananaThai

By | How to say ... in Thai | No Comments

Poop as a waste of the body

/khîi/ (ขี้) in Thai language means not only “poop” as a noun or “to take a dump” as an informal verb but also “body waste”.

We put “khîi (ขี้)” in the front of an organ to call the body waste that comes out of the particular part of the body. Does it sound disgusting?

Here are the examples;

 • ขี้หู /khîi-húu/ = Earwax (หู /húu/ means ear)
 • ขี้ตา /khîi-taa/ = Sleep, Gum (in the eyes) (ตา /taa/ means eyes)
 • ขี้ฟัน /khîi-fan/ = Plaque, food sticked in between your teeth (ฟัน /fan/ means teeth)
 • ขี้มูก /khîi-mûuk/ = Booger (จมูก /jà-mûuk/ means nose)
 • ขี้หัว /khîi-hua/ = Dandruff (หัว /hua/ means head)
 • PS. you can all dandruff “รังแค” /rang-khae/ too.

Poop as a prefix of adjectives

This is really interesting because there are many adjectives in Thai language that use /khîi/ (ขี้) as a prefix. (it is a homophone so it pronouns 100% like “poopoo”).

/khîi/ is mostly used in the case of a negative personality. /khîi/, in this case, means tends to be …

ขี้เกียจ /khî-kiad/ = lazy
ฉันขี้เกียจไปทำงานวันนี้
/chãn khîi-kiad pay tham-ngaan wan-ní/
I am lazy to go to work today.

ขี้โม้ /khîi-móo/ = bragful
อย่าขี้โม้ นั่นไม่จริงเลย
/yàa khîi-móo/nân máy jing/
Don’t be bragful! That is not true.

ขี้น้อยใจ /khîi-nóy-jay/ = sulk or be offended
น้องชายของฉันขี้น้อยใจ
/noóng-chaay-khõorng-chan khîi-nóy-jay/
My brother tends to be sulk.

ขี้อิจฉา /khîi-ìd-chãa/ = jealous
พี่สาวของฉันต้องได้ทุกอย่างที่ฉันได้ ขี้อิจฉาจริงๆ
/phîi-sãaw-khõorng-chan tông dâay thuúk-yàang tii chãn dáay/khîi-ìd-chãa maak-maak/
My sister needs to get everything I get. She is so jealous!

ขี้โมโห /khîi moo-hõo/ = grumpy, moody, fussy
พ่อตีฉันเพราะฉันทำการบ้านผิด พ่อเป็นคนขี้โมโห
/phôor tii chãn phrór chãn tham kaan-bâan phid/ phôor pen khon khîi-moo-hõo/
My dad hit me because I did a mistake with my homework. He is very fussy.

ขี้อวด /khîi-uàd/ = showy, gaudy
แม่เป็นคนขี้อวด ซื้อของแบร์นเนมแล้วโพสบนเฟสบุ๊ค
/máe pen khon khîi-uàd/ súe-khõorng Brandname laew post bon Facebook/
My mom tends to show off. She buys brand name stuff and posts them on Facebook.

In addition, ขี้ /khîi/ + noun can show the addition of particular things.

For examples, 

 • ขี้เหล้า /khîi-lâw/ = alcoholic as the word เหล้า /lâw/ means alcohol
 • ขี้ยา /khîi-yaa/ = drug addicted as the word ยา /yaa/ means drugs. Please note that ขี้ /khîi/ can sometimes be used in a positive personality for examples
 • ขี้เล่น /khîi-len/ = playful as the word เล่น means to play.

To conclude,  /khîi/ (ขี้) can be…

 1. poop (n)
 2. to poopoo (v)
 3. waste of body
 4. prefix for adjectives

So now you see, learning about “poop” helps you better your Thai language. 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

5 Foreigners speaking Thai like a Pro

By | Life Style Blogs | 2 Comments

It is possible to master Thai!

There are so many foreigners who set up their lives in Thailand, learned Thai, and finally started to speak Thai and be able to engage themselves to the Thai community.

Many of them set up social media channels to help Thai people to learn English. Besides, many of them use their great Thai speaking skill and amazing humor to become famous bloggers and influencers.

Here are the names of 5 famous foreigners who can speak Thai like a pro.

1. Ajarn Adam

If you think about a foreigner who has been famous among Thai fans, especially those who are interested in learning English, Ajarn Adam is the one! 

With his great Thai accent and the ability to explain in Thai language, he successfully founded an English language school on Ajarnadam.tv

Visit Ajarn Adam’s website


2. My Mate Nate

 

Some of you might have seen a couple of videos of Khun Nate, who has more than 7 million followers on his Youtube Channel. His funny videos include his perspectives towards Thai society, news updates, as well as crazy experiments. His humor and creativity brought up so many issues to discuss in Thai society.

 

3. Andrew Biggs

I believe you might have come across the name “Andrew Biggs”, the owner of Andrew Biggs TV channel on Youtube to help Thai people learn English with a great fun. In addition, I believe he is one of the foreigners who have been famous in Thai society as far back as I remember.

 

4. Picnicly 

Picnicly is a lifestyle Youtube channel with a variety of topics such as culture, technology, travel, food, and product review. This channel is mainly hosted by khun Luke, a foreigner speaking Thai and khun Tae. With their great personality and interesting content, they managed to have more than 500k followers on their channel.

 

5. Udom Suksanaih

Khun Udom Suksanaih is one of the famous foreigners who not only speaks Thai, but can even speak the Northern dialect. As he moved to Thailand and was raised in Thai since he was five years old, one can’t deny that he is just like another Thai person.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

See! It is possible for foreigners to speak Thai. With effort and passion to learn, everything is possible.

You get the benefits more than just be able to communicate with the locals but to be able to engage yourself in the community. 

 

ฝรั่งพูดภาษาไทย น่ารักดี
/Farang phûud phaa-saa Thai, nâa-rák dii/
Foreigners speaking Thai are so sweet.

Learn Thai adjectives with the prefix น่า /nâa/

By | How to say ... in Thai | No Comments

First of all, you have to learn the main prefix ‘น่า’ /nâa/ which has no direct meaning but it could mean something similar to “seem” in English. 

Normally, this prefix ‘น่า’ /nâa/ put in the front of a verb to change the verb to an adjective with related meaning.

น่า /nâa/ + Verb = Adjective

 • น่า /nâa/ is a prefix
 • รัก /rák/ means to love
 • น่า /nâa/  + รัก /rák/ (v.) = adorable or lovely (adj.)
  As the word means to love.

Essential Vocabulary

Here, it comes to some common used adjectives with the prefix น่า /nâa/ as examples of how to use it.

1. น่ารัก /nâa-rák/ = lovely – cute

 • รัก /rák/ = to love (v.)

Example

 • ลูกสาวของคุณน่ารักจัง
  /lûuk-sãaw-khõrng-khun nâa-rák jang/
  = Your daughter is cute.

2. น่าเกลียด /nâa-klìad/ = ugly – improper

 • เกลียด /klìad/ = to hate (v.)

Example

 • อย่าทำแบบนี้ น่าเกลียด
  /yàa tham baeb-nii, nâa-klìad/
  = Don’t do like this! It’s improper.

3. น่ากิน /nâa-kin/ = looks appetizing

Thai food is appetizing

 • กิน /kin/ = to eat (v.)

Example

 • ผัดไทยร้านนี้น่ากินมากๆ
  /phadthai ráan-nií nâa-kin maak-maak/
  = Phadthai (Thai dish) of this restaurant looks delicious.

4. น่าเบื่อ /nâa-bùea/ = boring

 • เบื่อ /bùea/ = to be bored of something (v.)

a little thai lady is bored.

Example

 • หนังเรื่องนี้น่าเบื่อมาก
  /nãang-rûeang-nii nâa-bùea mâak/
  = This movie is so boring.

5. น่ารำคาญ /nâa-ram-khaan/ = annoying

 • รำคาญ /ram-khaan/ = to be annoyed (v.)

Example

 • หัวหน้าของฉันน่ารำคาญที่สุด
  /hua-nâa khõorng-chãn nâa-ram-khaan thîi-sùd/
  = My boss is super annoying.

6. น่าสนุก /nâa-sà-nùk/ = looks fun

 • สนุก /sà-nùk/ = funny (v)

Example

 • เกมส์ใหม่น่าสนุก
  /geem-mày nâa-sà-nùk/
  = The new game looks fun!

Note*

The word น่า /nâa/ might sound like the word ‘หน้า’ /nâa/ which mean face and page in Thai language. both /น่า/ and /หน้า/ are homophones.

Hope you enjoy this short Thai lesson and have fun learning Thai with us. See you later my lovely student นักเรียนที่น่ารัก /nák-rian thí nâa-rák/. Bye Bye!

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Learn the word play or /lên/ in Thai language

By | How to say ... in Thai | No Comments

Learn the word “play” in Thai 

Play is one of my most favorite English words as I love to play.

What is ‘to play’ in Thai?

Play in Thai is เล่น /lên/ (up-down tone)

For examples:

 • เล่นฟุตบอล lên football = to play football
 • เล่นเทนนิส lên tennis = to play tennis
 • เล่นเกมส์ lên game = to play games
 • เล่นไพ่ lên pâi = to play cards

Other cases to use ‘lên’

In English, you can use the word “play” with sports, music, and games, while we can use the word เล่น /lên/ or play in much more cases in Thai language.

เล่น /lên/ can be used with anything that gives you some fun and joy. Now I will show you some interesting examples with the word /lên/

1. To Gamble

photo from Pwc.co.za

เล่นการพนัน /lên kaanpha-nan/
As gambling gives you some excitement and fun, Thai people use the word /lên/ with gambling

 • พนัน /pha-nan/ (verb) = to gamble
 • การพนัน /kaan pha-nan/ (noun) = gambling

Ex. ฉันไม่ชอบเล่นการพนัน /chãn mây chôorb lên kaan-pa-nan/ = I don’t like to gamble. 

2. Do Yoga

photo by yogajournal.com

เล่นโยคะ /lên yoo-khá/
Even though, we say “do yoga” in English, we use the word เล่น “lên” or “play” with Yoga as yoga is fun.

 • แม่ของฉันเล่นโยคะทุกวัน
  /mâe-khõrng-chãn lên yoo-khá thúk-wan/
  = My mom does yoga everyday.

3. To do drug

photo by Kapook.com

เล่นยา /lên yaa/
Frankly, I don’t wanna touch this topic, but it is so interesting that we use the word /lên/ with drugs.

It is because drugs might give someone temporary joy.

Note:

เล่นยา /lên-yaa/ used only with the colloquial term, we use the word /sèeb/ as a proper way to say instead)

 • เสพ /sèeb/ (v) = to consume used mostly with drugs (formal term)
 • ยา /yaa/ (n) = drugs or medicine
 • ยาเสพติด /yaa-sèb-tìd/ (n) = drugs or habit-forming

 • เพื่อนของฉันถูกจับเพราะเล่นยา
  /phûeng khõrng chãn thùuk-jàb phrór lên-yaa/
  = My friend got arrested because he did drugs.

4. To use social media

เล่นเฟสบุ๊ค /lên Facebook/
Seriously, we use the word เล่น (play) with social media and application like Facebook, Instagram, and Twitter.

 • คุณเล่นเฟสบุ๊คไหม
  /khun lên Facebook mai?/
  = Do you use Facebook?

 • ฉันชอบเล่นทวิตเตอร์ทุกวัน
  /chãn chôob lên Twitter tûk-wan/
  = I like to use Twitter every day.

That is it for the word ‘เล่น’ or play and how to use this word in different situations in Thai language.

Hope you enjoy this topic, and let me know,

what you like to PLAY?

Keep learning Thai and see you soon!

 
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Learn Thai on BTS Skytrain

By | Situational Thai Lessons | No Comments

Learn Thai from the BTS Skytrain 

If you live in Bangkok, one of the convenient transportation you use every day is the sky train or what we call “BTS” train.

Before getting to the next station, there is always be a lady’s voice announcing something. Today I would like to help you explain, what exactly the lady says. 

Learn Thai from BTS skytrain Bangkok

photo by Bangkok.com

Learn Thai vocabulary 

สถานี /sà-thãa-nii/ = station

Examples

 • สถานีตำรวจ /sà-thãa-nii tam-rùad/ = police station
 • สถานีรถไฟ /sà-thãa-nii ròd-fay/ = train station

ต่อไป /tòor-pay/ = next

Examples

 • ครั้งต่อไป /kráng tòr-pay/ = next time
 • คนต่อไป /khon tòr-pay/ = next person
 • คิวต่อไป /queue tòr-pay/ = next queue

Please note that, you can also use the word หน้า /nâa/ as the word next. It is quite a bit less casual.

When you put these 2 words together, it means
/sà-thãa-nii tòr-pay, sà-thãa-nii Asok/
“Next station, Asok Station”


Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn